تبلیغات
کلاس اول یک - 4 نمونه املای شب

دیكته ی  شماره ی    1                

بـ ب –  مـ م – د – آ ا –  سـ س -  او  و  - تـ ت –

سام  بادام  داد.

بابا  با اَ سب  آمَد.

او  با  سام  دَست  داد.

آبابا  سَبَد  داد.

دَست   دَست   دَست

بابا  تاب   بَست.

باد  - آباد  - سوت  - دوست  - اَ ست –

بـَ  - مـَ  - دَ  - سـ َ  - تـَ  -

 

دیكته ی  شماره ی      2        

ر -  مادَر  - اَبرو  - سَرد  - دَرس –

بابا   تاب    بَست.

سام   آرام   آمَد.

سارا   مادَر  دارَد.

اَبر  با   باد   آمَد.

سارا  دَر  دَست  توت  دارَد.

سام  با  دارا  دوست  اَ ست.

تـ ت – تاب – بادام – توت  - اَ سب –

او  و – دود  - سَبَد – داد – دوست  - سـ س – مـ م –

 

# - با عنایت به ارتباط افقی دروس از این به بعد در آخر بعضی  دیكته ها از درس ریاضی نیز مطلبی خواهد بود. مثا ل:

از سمت چپ ، از 1 تا 5  به ترتیب بنویسید. 

                                                                                                          5-4-3-2-1

 

دیكته ی  شماره ی        3              

ر – او  و – تـ ت – سـ س – مـ م

سام  با   اَ سب  آرام  آمَد.

مادَر  با  سارا  آمَد.

بابا  دَر  دَست  توت  دارَد.

او با دَست  تاب  را  بَست.

بَرادَر  با  اَسب  آمَد.

سارا  دَر  دَست  ماست  دارَد.

بابا  دَرس  را دوست  دارَد.

مادَر با  سا را آرام  آرام  آمَد.

 

دیكته ی  شماره ی         4         

سارا  دَر  دَ ست  اَنار  دارَد.

مادَر  دَر  سَبَد نان  ،   اَ نار  دارَد.

آبابا   دَندان   نَدارَد.

مَن   اَنار  را   دوست   دارَم.

سامان  دَر  آبادان  دوست  دارَد.

آن  مَرد  با  اَ سب  دَر  باران  آمَد.

مَن  با   مادَر   دَر  باران  آمَدَم.

آن  مَرد  با  ساسان  دوست  بود؟

ابر  در  آسمان  نبود!

آ ا – د – سـ س  -  اَ –َ -  مـ م -  نـ ن –

 تاریخ : یکشنبه 12 آذر 1391 | 12:40 ق.ظ | نویسنده : | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • تک جوک